1

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική κοινότητα Άντισσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Θέση ακινήτου                 : Δημοτική Κοινότητα Άντισσας – ενορία Αγ. Ιωάννη – εντός οικισμού  (πρώην ιδιοκτησία ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΝΑΡΑ)
Επιφάνεια οικοπέδου    : 93,93 τ.μ.
Σύνορα γύρωθεν              : επί πλευρών (ΑΒ) με κοινοτικό δρόμο, (ΒΓ-ΓΔ) με κεντρική πλατεία Άντισσας και κοινοτικό δρόμο, (ΔΕ) με κοινοτικό δρόμο και (ΕΑ) με ιδιοκτησία Περικλή Ματαρά.
Χρήση                                   : κατάλληλο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφείς χρήσεις.
Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέσβου στην Ερεσό.
            Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (563,58 €) ετησίως.
            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.
Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:

1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο. Εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτού (καταστατικό εταιρείας, τροποποιήσεις, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου κλπ) καθώς και παραστατικά εκπροσώπησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Δημάρχου Λέσβου.

2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (παρέχεται από το Δήμο) στην οποία να αναγράφεται α) ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  β) ότι έλαβε γνώση του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) ότι αποδέχεται τον εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και τον ΑΦΜ του δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ε) (i) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση & δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή (ii) για νομικά πρόσωπα: ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης/ εκκαθάρισης/ αναγκαστικής διαχείρισης, δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση/διορισμού εκκαθαριστή.

6) και εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που ανέρχεται στο πόσο των 56,35 ευρώ.
Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισόκυρο έγγραφο
2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων την διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα (παρέχεται από την υπηρεσία).

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.: 2251350515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης (2253350117) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/

 
Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ
Υπεύθυνη Δήλωση Νομικού Προσώπου
Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου
Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή