1

Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου» με προϋπολογισμό εργασιών 650.000,00€ (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στις κατηγορίες των Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων .

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου με συνολική πίστωση 754.000,00€ (Κ.Α. 25.7312.0026).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου(Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Δημαρχιακό Κατάστημα, τρίτος όροφος) έως και τις 24-9-2015. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν γνώση των τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr/category/prokiriksis/ επιλογή προκηρύξεις). Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου στο τηλέφωνο :22513-50557, αρμόδιες υπάλληλοι : κ. Τσαπώνη Μαρία, κ. Παπασωτηρίου Ελευθερία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22513- 50508).

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 29-9-2015 και ως ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη – 1ος όροφος).

Αναλυτικά :