1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΙ 2" ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : 20/ΕΡΓ/15)

 

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΤΡΙ 2” ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ», με προϋπολογισμό 710.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Οριστικές Μελέτες του έργου προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση “Πετρί 2” της Δ.Ε. Πέτρας και την κατασκευή των έργων υποδομής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πέτρας-Μήθυμνας, που θα εξυπηρετεί την ανάγκη μεταφόρτωσης των παραγόμενων απορριμμάτων των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας και Μήθυμνας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 100 ημέρες.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 13-8-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr./category/prokiriksis/). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251350557, FAX επικοινωνίας 2251350508, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dimoprasion@ mytilene.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τσαπώνη Μαρία.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-8-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

4.1              Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

4.2              Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2γ περ.ββ του Ν.4281/14 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3              Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.5              Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.242 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους με κωδικό 2012ΣΕ07580109. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

 
Αναλυτικά η μελέτη εδώ
Αναλυτικά τα σχέδια ΣΜΑ εδώ
Αναλυτικά τα σχέδια ΧΑΔΑ εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ