1

Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου και Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης στην Άντισσα

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 12-5-2015 του μηνός  Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949070 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ».
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 50/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 310.344,57 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 360.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), ενώ τα έντυπα οικονομικής προσφοράς διατίθενται δωρεάν από την έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, τρίτος όροφος, τμήμα Δημοπρασιών (αρμόδια υπάλληλος Τσαπώνη Μαρία, τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508), Τ.Κ. 81100, μέχρι τις 7-5-2015 ημέρα Πέμπτη.

Αναλυτικά :