1

Επέκταση & Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών Άξονα 4 Π.Α.Α. Δήμου Λέσβου: "Περπατώντας στη φύση της Λέσβου"

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: “ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ”», με προϋπολογισμό 240.674,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 20-11-2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22513-50557, FAX επικοινωνίας: 22513-50508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-11-2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Αναλυτικά :