1

Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες των γηπέδων του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες των γηπέδων του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 16.979,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 4 & 9%.

Με την αριθ. πρωτ. 18913/07-06-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΨΙΩ46ΜΓΘΓ-ΦΒΖ) εγκρίθηκαν η διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Σχετική η αριθ. 5/2024 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Γενικών Υποθέσεων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  18η μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: