1

Προμήθεια Εργαλείων (Χλοοκοπτικά, Αλυσοπρίονα κτλ.)

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων (Χλοοκοπτικά, Αλυσοπρίονα κτλ.)», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 30.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α.17%,

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 421/28-03-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Σχετική η αριθ. 22/2024 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 16η μηνός Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: