1

Προμήθεια φωτεινών διακοσμητικών σωμάτων για τις ανάγκες φωτοστολισμού των κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης κατά την περίοδο του Πάσχα

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτεινών διακοσμητικών σωμάτων για τις ανάγκες φωτοστολισμού των κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης κατά την περίοδο του Πάσχα», της μελέτης προμήθειας,  αριθμ. 13/2024 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  προϋπολογιζόμενης αξίας  , ποσού  4.100,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  4.797,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμήθειας είναι η 5η Απριλίου 2024 και ώρα 2.30 μ.μ..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια αυτοπροσώπως, στο γραφείο Προμηθειών-Ελ. Βενιζέλου 13-17 ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Αναλυτικά: