1

Επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυτιλήνης του Αυτοτελούς Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυτιλήνης  του Αυτοτελούς Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 418/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από την Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι (6) ετών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων του Δήµου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13,17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.2251350579, -515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά: