1

Σίτιση απόρων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής , για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Σίτιση απόρων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου», προϋπολογισμού 302.206,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, (σύμφωνα με το άρθρο 107 ‘’Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες’’ ( άρθρα 74 και 76 παραγ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, καθώς και του άρθρου 107 ν. 4412/2016, σύμφωνα με την αριθμ. 06/2023 μελέτη του Συνδέσμου Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.: 15.6481.0002, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 καθώς και μελλοντική δέσμευση του προυπ/μού οικ. έτους 2024 του Συνδέσμου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα η 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/12/2023 και ώρα 11.00 π.μ..

Αναλυτικά: