1

Προμήθεια προσκλήσεων για την εκδήλωση ¨Διοργάνωση διπλής μουσικής εκδήλωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2023¨

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια προσκλήσεων για την εκδήλωση ¨Διοργάνωση διπλής μουσικής εκδήλωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2023¨», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 292,50 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Σχετική η αριθ. 126/2023 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  28η μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: