1

α. Προμήθεια εδεσμάτων ήτοι: κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, βασιλόπιτες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης, β. Προμήθεια δύο φλουριών στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «α. Προμήθεια εδεσμάτων ήτοι: κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, βασιλόπιτες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης, β. Προμήθεια δύο φλουριών στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογιζόμενης  αξίας: 6.920,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 9%,  και 422,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%  αντίστοιχα.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των υπό προμήθεια  αναφερόμενων ειδών της προμήθειας εδεσμάτων, και για το σύνολο όλων των υπό προμήθεια  αναφερόμενων ειδών της προμήθειας φλουριών.

Σχετική η αριθ. 124/2023 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  29 μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: