1

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας που περιγράφονται στην αριθ. 8/2023 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 8/2023 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.135,00 ευρώ,  άνευ του αναλογούντος  ΦΠΑ (17%).

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 15-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: