1

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας, την εύρυθμη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι», σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 279/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα  (10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων του Δήµου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13,17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.2251350515, -579) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά: