1

Προμήθεια κρέατος και πουλερικών στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν την άσκηση  κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια κρέατος και πουλερικών σύμφωνα με την αριθ. 420/2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 91Ζ746ΜΓΘΓ-Λ2Σ), στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν την άσκηση  κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης», προϋπολογισμού: 5.998,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή με βάση το ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 7/2023 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.998,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. (9%).

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών η 06.11.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: