1

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Πηγαδάκια ΔΕ Ευεργέτουλα

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Πηγαδάκια ΔΕ Ευεργέτουλα», να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-08-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Αναλυτικά: