1

Δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αίτιας δασικών πυρκαγιών

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από δασική πυρκαγιά, (Εγκύκλιος Α1161/18.04.2023 ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738), καλούμε, όσους συμπολίτες μας το επιθυμούν και ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, υπερήλικες, κλπ), συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών βοηθών ή των άμεσων συγγενικών τους προσώπων, να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, που θα σχηματιστεί για την έγκαιρη  ειδοποίηση και ενημέρωσή τους σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Συγκεκριμένα, στο Μητρώο εντάσσονται μόνο όσοι πολίτες διαβιούν σε οικισμούς ή πολεοδομικά τμήματα που συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ακριβής διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, οικισμός), η ανάγκη του προσώπου (τύφλωση, υπερήλικας κ.λπ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων. Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κ.λπ.) και επιπλέον, αν απαιτείται ιατρική φροντίδα (π.χ. παροχή οξυγόνου κλπ) κατά την παραμονή τους στα σημεία προορισμού.

Η Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα στοιχεία κατατίθεται:

  • στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη)
  • σε σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικά, με την ένδειξη «Για το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών» προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης (Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 2251350540)
  • ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppdmyt@gmail.com, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες (www.gov.gr).

Το Μητρώο θα τηρείται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, δηλαδή για την έγκαιρη ενημέρωση και την συντονισμένη απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, το προαναφερόμενο Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μυτιλήνης (παρ. 4, αρθ. 23, Ν. 4662/2020).

Συνημμένα η Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf .