1

Εργασίες Εκκένωσης Βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Εκκένωσης Βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου» προϋπολογισμού ποσού 2.901,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η αριθ. 654/24-07-2023, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 623046ΜΓΘΓ-ΤΧΞ.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 78/2023 μελέτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μέχρι την 31-07-2023 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: