1

Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τις ανάγκες ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τις ανάγκες ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης».

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των υπό προμήθεια  αναφερόμενων ειδών στην αριθ. 50/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:  η 02-06-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: