1

Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη χρήση του ως χώρου φύλαξης των αρχείων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη χρήση του ως χώρου φύλαξης των αρχείων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 134/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων του Δήµου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13,17 Μυτιλήνη, 1ος όροφος, τηλ.2251350515, -579) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά: