1

Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2023 του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2023 του Δήμου Μυτιλήνης»: α) Τεχνική Υποστήριξη, β) Ηχητική Κάλυψη, προϋπολογισμού: 57.660,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2023 του Δήμου Μυτιλήνης για α) Τεχνική Υποστήριξη και β) Ηχητική κάλυψη, σε διαφόρους πολιτιστικούς χώρους που ανήκουν στη Διεύθυνση και σε εκδηλώσεις που θα γίνουν σε δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της αριθμ. 114/2023 μελέτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ η 02-06-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 192233.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ..

Αναλυτικά: