1

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης


Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού ποσού 29.888,50 €, πλέον ΦΠΑ 17%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της αριθ. 44/2023 μελέτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μέχρι την 18-5-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: