1

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δήμου Μυτιλήνης» για δύο (2) έτη,  για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου, προϋπολογισμού καθαρής αξίας 218.706,40 χωρίς ΦΠΑ και  238.389,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 25/05/2023, ώρα 15:30.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/05/2023, ώρα 11:00 π.μ..

Αναλυτικά: