1

Μίσθωση ακινήτου/-ων (γραφείων), με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης  στη Μυτιλήνη

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου/-ων (γραφείων), με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης  στη Μυτιλήνη (μονάδων Διευθύνσεων Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, Διοικητικών, Τεχνικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Αναλυτικά: