1

Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών  εορτών, επετείων και Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτουργία -υποστήριξη ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021, ενδιαφέρεται για την ανάθεση των υπηρεσιών, α). «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών  εορτών ,επετείων)» και β). «Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτουργία -υποστήριξη ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων».

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε  μέχρι και την Πέμπτη, 16η  Μαρτίου 2023 και  12:00’, να υποβάλλεται η να αποστείλετε με email ή ΦΑΧ έγγραφη προσφορά με σφραγίδα κι υπογραφή της εταιρείας σας, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Αναλυτικά: