1

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα».

Ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας βάσει της αριθ. 134/2022 επί ποινή αποκλεισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 17-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: