1

Υπηρεσίες καθαρισμού των Αθλητικών χώρων του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες καθαρισμού των Αθλητικών χώρων του Ν.Π.Δ.Δ..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., την Παρασκευή 10/03/2022, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: