1

Υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τις ανάγκες των Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Α.Π.Ο.Δ.Μ.

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τις ανάγκες των Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Α.Π.Ο.Δ.Μ..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., τη Δευτέρα 13/03/2023, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: