1

Αρ. πρόσκλησης 20A/2022 Δήμου Μυτιλήνης (23.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                      

Αριθμός προσκλήσεως:20Α/2022

Μυτιλήνη, 23-12-2022

 

Αριθ. πρωτ: -ΔΥ-

  ΠΡΟΣ:

α)  Δήμαρχο κ. Κύτελη Ευστράτιο

β)  Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου                                                                               

ΚΟΙΝ: Γενικό Γραμματέα Δήμου Μυτιλήνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 8:00 μ.μ. και λήξη 9:00 μ.μ.

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Δήμαρχος κ. Κύτελης

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος συνεδρίασης

Θέμα 1ο: Το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού.

Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης, οι Δημοτικού Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α) με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (dsmytil@gmail.com) και

β) από το προσωπικό τους κινητό με γραπτό μήνυμα sms ή τηλεφωνική κλήση στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου 697 4013 622, 693 0080 258 και 22510-37043 (Κριπιντήρης Ευστράτιος).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ