1

2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μυτιλήνης

Στη Μυτιλήνη σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, στον 2ο όροφο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 66, παρ.4 του Ν.4849/2021, μετά από πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, κ. Κουνέλλη Κωνσταντίνου  για την:

  1. Απόδοση θέσεων στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές που οι θέσεις τους έχουν αποδοθεί χωρίς διοικητική πράξη, και συμμετείχαν στη διαδικασία χορήγησης θέσης.
  2. Κατάρτιση οριστικών πινάκων συμμετεχόντων πωλητών, με τις θέσεις που κατέχουν,  στις λαϊκές αγορές Επάνω Σκάλας, Καλλιθέας και Χρυσομαλλούσας του Δήμου Μυτιλήνης καθώς και τις κενές θέσεις που υπάρχουν σε αυτές.

Ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης, συντάχθηκε το εξής 2ο Πρακτικό συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μυτιλήνης .