1

Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης – (Δημοτικό κατάστημα Αγιάσου)

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ.  882/14-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011806863 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των αναφερόμενων υπηρεσιών στην αριθ. 130/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 130/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ενδεικτικού προϋπολογισμού:  6.884,28 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 27-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: