1

Ανακατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Εντός Οικισμού Πηγαδάκια (Κάτω Τρίτους)

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Εντός Οικισμού Πηγαδάκια (Κάτω Τρίτους)», να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 € με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: