1

Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)», συνολικής καθαρής αξίας ποσού 42.720,00 ευρώ και 49.982,40 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 176980.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15:30.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/12/2022, ώρα 11:00 π.μ..

Αναλυτικά: