1

Προμήθεια καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων (θαμνοκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ)

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων (θαμνοκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ)», προϋπολογισμού 73.607,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Η προμήθεια αφορά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό 176755.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα η 09-01-2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:30.

Αναλυτικά: