1

Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά και τους συνοδούς, των συλλόγων της Λέσβου με παιδιά με ειδικές δεξιότητες και των συλλόγων που βοηθούν παιδιά που βρίσκονται σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά και τους συνοδούς, των συλλόγων  της Λέσβου με παιδιά με ειδικές δεξιότητες και  των συλλόγων που βοηθούν παιδιά που βρίσκονται σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες», στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, συμφ. με τις αρμοδιότητες του αρθ. 75 του Ν. 3462/2006 ΚΔΚ, και σύμφωνα με την 779/2022 Α.Ο.Ε..

Το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον οικονομική προσφορά μόνο βάση της τιμής και ειδικότερα : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την αριθ. 6/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.

Υποβολή προσφορών μέχρι και την 7.12.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: