1

Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 256.375,67 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 299.959,53 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Το έργο θα εκτελεστεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης (NUTS : EL411 Λέσβος, Λήμνος (Lesvos,. Limnos)). Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τμηματικές τσιμεντοστρώσεις οδών στην πόλη της Μυτιλήνης αλλά και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. (CPV: 45233222-1, Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  • Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411, τηλ.: 2251350558, e-mail: mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Μαρία Μπουλμπούλη, τηλ. 2251350567, e-mail: zvh1965@yahoo.gr). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.
  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α 193207). Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mytilene.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 01-12-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 08-12-2022.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 13 και 24 της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2.α) του ν. 4412/2016 (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά

Η Προκήρυξη

Η Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ενιαίο  Έγγραφο  Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Η Μελέτη