1

Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών – Προμήθεια μικρών ψυγείων πάγκου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ.  826/18-11-2022Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ011627915, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 90/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών, η 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: