1

Αρ. πρόσκλησης 18/2022 Δήμου Μυτιλήνης (16.11.2022)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΣΗΜΕΡΑ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, με ώρα έναρξης 01:00μ.μ. και λήξη 10:00μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης