1

Προμήθεια κρέατος και πουλερικών

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με την σχετική α) απόφαση με αριθ. 792/02-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ011526733, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15100000-9. Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).
Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 5/2022 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 4.995,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 9%.
Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας: Δήμος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.
Κατάθεση προσφορών:
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: η 24-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη