1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)”, στον Κ.Α. 35.6264.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 με μελλοντική δέσμευση για το έτος 2023.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 94/2022 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής Προσφοράς η 31-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: