1

Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή με τη Μυρογιάννη έως τη Β. Καραπαναγιώτη

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή με τη Μυρογιάννη έως τη Β. Καραπαναγιώτη», να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 € με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-10-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: