1

Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, της υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 9%, σύμφωνα με την αρ. 2/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικής Προστασίας.

Η δαπάνη αφορά τα έτη 2022 και 2023.

Υποβολή προσφορών μέχρι και την 6/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: