1

Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Μικρασιατών Προσφύγων στη Σκάλα Λουτρών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που αναγράφονται στην πρόσκληση που ακολουθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Μικρασιατών Προσφύγων στη Σκάλα Λουτρών», προϋπολογισμού 51.282,05 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 17%., να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Αναλυτικά: