1

Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που αναγράφονται στην πρόσκληση που ακολουθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 51.088,37 € πλέον Φ.Π.Α. 17% (59.773,39 € με Φ.Π.Α. 17%), να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, (συστημικός αριθμός 192277 στο ΕΣΗΔΗΣ).

Αναλυτικά: