1

Ανακοίνωση Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτ. Λέσβου για την πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Συνδέσμου Κ.Π.&Α.Δ.Μ.&Δ.Λ., για τους Δήμους Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν της αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1(Τ.Ε) η ΣΟΧ.2(Υ.Ε) και έχουν 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση.

Υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Αγίας Ειρήνης 10-Μυτιλήνη, Τ.Κ 81100, απευθύνοντας την στη Γραμματεία, υπόψη κας ΒΕΡΓΗΣ ΑΜΕΡΗΣΩΣ (τηλ.επικοινωνίας: 22510-27501 paidikoi@mytilene.gr).

Αναλυτικά: