1

Προμήθεια δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς», προϋπολογισμού: 117.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έλαβε συστημικό αριθμό 171723.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 17/10/2022, Ώρα 15:30. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: θα γίνει στις 21/10/2022, Ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικά: