1

Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8Χ8 Π. Σαλταμάρα

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8Χ8 Π. Σαλταμάρα», εκτιμώμενης αξίας 72.613,90 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 84.958,26 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411, τηλ.: 2251350558, e-mail: mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Κασσάνδρα Τσουπή, τηλ. 2251350549, e-mail: kassandra3.t@gmail.com). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: