1

Αστική αναζωογονήση ΔΕ Ευεργέτουλα – Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αστική αναζωογονήση ΔΕ Ευεργέτουλα – Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου», εκτιμώμενης αξίας 482.905,98 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 565.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Το έργο θα εκτελεστεί στη Μυτιλήνη Λέσβου (NUTS : EL411 Λέσβος, Λήμνος (Lesvos,. Limnos)) και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση της πλατείας Ιππείου έτσι ώστε να λειτουργεί αφενός μεν σαν πλατεία , αφετέρου δε σαν πάρκο. (CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα) .Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α 191890).  

Αναλυτικά: