1

Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών. εορτών, επετείων και Χριστουγέννων

Ο

Δήμαρχος Μυτιλήνης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:  «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών και τοπικών. εορτών, επετείων και Χριστουγέννων)», συνολικού προϋπολογισμού: 17.058,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)