1

Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 166.666,67 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 195.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Το έργο θα εκτελεστεί στην  στην  Τ.Κ. Μόριας του Δήμου Μυτιλήνης (NUTS : EL411 Λέσβος, Λήμνος (Lesvos,. Limnos)). Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευή τμημάτων του υφιστάμενου φθαρμένου πλακόστρωτου που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο Μόριας, την ανακατασκευή και διαμόρφωση της ασφαλτοστρωμένης-τσιμεντοστρωμένης κεντρικής οδού(Αγορά)  με οδόστρωμα από τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα, καθώς και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων αυτής. Το συνολικό μήκος της προς αποκατάσταση και διαμόρφωση με τεχνητούς κυβόλιθους οδού είναι  300 μέτρα. (CPV: 45233142-6, Εργασίες επισκευής οδών).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

  • Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411, τηλ.: 2251350558, e-mail: mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Ταμβακέλλη Βάσω, τηλ. 22513-50559, e-mail: vasotamv@gmail.com). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.
  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α 191820). Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mytilene.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 09-09-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 16-09-2022.

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 

Η Μελέτη

Τα Σχέδια